Ochrana osobných údajov

SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť KONTAL s. r. o., IČO: 47411538 so sídlom Pri kaštieli 1087/24 900 44 Tomášov je spracovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť KONTAL s. r. o., IČO: 47411538 so sídlom Pri kaštieli 1087/24 900 44 Tomášov uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše osobné údaje spracovávame na základe vybavenia Vami zaslanej správy prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: https://kontal.sk/. Pod vybavením správy sa rozumie spracovanie vašich dotazov, požiadaviek a následné odpovedanie naň.
Spoločnosť KONTAL s. r. o. sa zaväzuje, že Vaše poskytnuté údaje nebudú za žiadnych okolností postúpené tretím stranám.

 

PRÁVA NA AKTUALIZÁCIU A INFORMÁCIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Dotknutá osoba má právo na:
– Aktualizáciu svojich osobných údajov
– Výmaz svojich osobných údajov
– Námietku voči spracovaniu osobných údajov
– Podanie sťažnosti v súvislosti zo spracovaním svojich osobných údajov
O akúkoľvek zmenu, výmaz alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na e-mail adresu: info@kontal.sk
Spracovateľ je povinný po doručení e-mailovej žiadosti bezodkladne osobné údaje aktualizovať alebo vymazať.